Doorgaan naar artikel
Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Tezamen met de verwijzingen hierin, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst die wij, Robuust Amsterdam B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - onder nummer 83274499), met u aangaan.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact ons te contacteren via info@robuustamsterdam.nl of via gewone post: Robuust Amsterdam, KNSM-Laan 39 1019 LA Amsterdam. U kunt ons ook telefonisch bereiken: (+31) 20 215 7023. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door een overeenkomst met ons aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat steeds de meest recente versie van onze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de hieronder omschreven betekenis:

Het bedrijf: Robuust Amsterdam, die als verkoper/dienstverlener een overeenkomst met de afnemer aangaat of tracht aan te gaan;
De afnemer: de koper/afnemer of degene die met Robuust Amsterdam een overeenkomst aangaat of tracht aan te gaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de hoedanigheid van een beroeps- of bedrijfsuitoefenaar;
De consument: de afnemer die niet handelt in de hoedanigheid van een beroeps- of bedrijfsuitoefenaar;
Levering: het daadwerkelijk aanbieden van de gekochte producten en/of halffabricaten aan de klant of het verrichten van overeengekomen diensten;
Overdracht: het aan de klant ter beschikking stellen van de gebruiksklare producten en/of de werkzaamheden, zoals overeengekomen;
Maatwerk: het omschrijven van producten, die volgens specificaties van de klant worden vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van de individuele keuze of beslissing van de klant worden gemaakt;
Express-voorraad: producten die Robuust Amsterdam op voorraad heeft en die geprefabriceerd zijn;
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst met een consument, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6: 230g lid 1 BW, zoals bijvoorbeeld een bestelling via de webwinkel;
Overeenkomst buiten verkoopruimten: Een overeenkomst die met een consument wordt gesloten op een andere plaats dan het pand van Robuust Amsterdam, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals op beurzen;
Assembleren/installeren: het in elkaar zetten en opstellen van het product of onderdelen daarvan;
Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Robuust Amsterdam.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn uitsluitend, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van de klant, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot de door Robuust Amsterdam tot stand gebrachte of aangeboden producten of tot de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 De aanbieding of offerte is geldig voor de in de aanbieding of offerte genoemde termijn of zolang de voorraad strekt.
3.2 Robuust Amsterdam is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden, zoals vervoerders/resellers. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Robuust Amsterdam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Robuust Amsterdam ingeschakelde/betrokken derden.

Artikel 4. De overeenkomst (voor buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten, zie artikel 14)

De waarborgsom
4.1 Bij het aangaan van een overeenkomst met een consument kan Robuust Amsterdam een waarborgsom vragen. In het geval van zakelijke klanten gelden geen maximum percentages. In het geval van consumenten bedraagt het maximale percentage van de waarborgsom 50%.
4.2 Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet als gevolg van koerswijzigingen) mogen, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2, worden doorberekend aan zakelijke klanten. Robuust Amsterdam zal de zakelijke klant zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen.
4.3 Voor prijsverhogingen jegens de consument die zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering (behoudens het bepaalde in artikel 5.2) gelden de volgende bepalingen2):
- Prijsverhogingen als gevolg van BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen mogen altijd worden doorberekend;
- Overige prijsverhogingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend;
- Overige prijsverhogingen na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen worden doorberekend indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, waarbij de consument niet gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Robuust Amsterdam zal de consument tijdig op de hoogte stellen van de redenen van de prijsverhoging.
4.4 Prijsverlagingen die na de totstandkoming van de overeenkomst worden afgekondigd in verband met bijvoorbeeld voorraadopruimingen, uitverkoop, acties of kortingen op showroommodellen, geven de klant geen recht op prijsverlaging.

Eigendomsvoorbehoud
4.5 Robuust Amsterdam blijft eigenaar van de verkochte producten totdat de klant de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De klant is verplicht zorgvuldig met de producten om te gaan. De klant mag de producten niet aan derden overdragen of in onderpand geven, verpanden of uit de ruimte of ruimte waar ze zijn afgeleverd (laten) halen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
4.6 Robuust Amsterdam kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de klant.

Waarborgsommen in geval van zakelijke klanten
4.7 In geval van een overeenkomst met Robuust Amsterdam is Robuust Amsterdam gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.7 In geval van een overeenkomst met een zakelijke klant kan Robuust Amsterdam, alvorens (verder) te presteren, voldoende zekerheid verlangen ter zake van de nakoming van de betalingsverplichting.

Schadevergoeding zakelijke klanten
4.8 Robuust Amsterdam is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan een zakelijke klant, anders dan die waarin deze voorwaarden uitdrukkelijk voorzien. Robuust Amsterdam is niet gehouden tot vergoeding van enige andere directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen schade aan derden, gederfde winst, gevolgschade en dergelijke.

Artikel 5. Levering

5.1 De door Robuust Amsterdam opgegeven (leverings)termijn is een schatting. Opgegeven (leverings)termijnen gelden niet als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de geschatte leveringstermijn is de afnemer verplicht Robuust Amsterdam nogmaals in de gelegenheid te stellen te leveren. De extra leveringstermijn is nooit langer dan de oorspronkelijke leveringstermijn en bedraagt maximaal één maand. Eventuele prijsverhogingen gedurende deze periode mogen niet aan de klant worden doorberekend.
5.3 Bij overschrijding van de aanvullende leveringstermijn kan de klant de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding verlangen.
5.4 Bij overschrijding van de aanvullende leveringstermijn is Robuust Amsterdam niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade in het geval van een overeenkomst met een zakelijke klant.In geval van een overeenkomst met een consument dient Robuust Amsterdam bij overschrijding van de aanvullende leveringstermijn alle van de consument ontvangen betalingen onverwijld te restitueren, tenzij partijen nadere (leverings)afspraken maken.
5.5 Indien Robuust Amsterdam gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de overeenkomst, of indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is overeengekomen, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat Robuust Amsterdam de juiste en volledige gegevens c.q. de vooruitbetaling heeft ontvangen.

5.6 Levering aan de klant geschiedt op de door Robuust Amsterdam tijdens het koopproces aangegeven wijze en op het door de klant tijdens het sluiten van de overeenkomst aangegeven adres. Indien de levering wordt vertraagd door omstandigheden die aan de klant kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld afwezigheid van de klant of diens vertegenwoordiger op het moment van levering) dan wordt de leveringstermijn verlengd. De verantwoordelijkheid voor de geleverde producten gaat over op de klant op het moment van levering.
5.7 Indien de klant een levering weigert, kan Robuust Amsterdam de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant in rekening brengen, tenzij het geleverde product gebrekkig is. Daarnaast is Robuust Amsterdam in geval van weigering gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht volledige schadevergoeding te vorderen.
5.8 De klant dient Robuust Amsterdam op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een verhuislift noodzakelijk maken. De klant draagt de kosten en het risico van het gebruik van speciale apparatuur of diensten, zoals verhuisliften of glaszetters. Ook indien de klant deze informatie niet heeft verstrekt, zijn de kosten van het gebruik van speciale uitrustingen of diensten voor rekening van de klant.
5.9 De klant zorgt ervoor dat de plaats van levering gemakkelijk bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat alles in het werk wordt gesteld om een vlotte overdracht/levering te bevorderen. Indien een product niet door het trappenhuis/raam/de deur kan, komen de kosten daarvan voor rekening en risico van de klant.
5.10 Indien de uitvoering van de overhandiging/levering wordt vertraagd door omstandigheden als in dit artikel genoemd, zal de klant de schade (inclusief extra leverings- en/of transport- en/of opslagkosten) die Robuust Amsterdam daardoor lijdt, vergoeden indien deze omstandigheden aan de klant zijn toe te rekenen.
5.11 De klant kan Robuust Amsterdam niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met ARBO-regelgeving.

Artikel 6. De opslag van producten

6.1 Indien de producten op de overeengekomen leveringsdatum worden aangeboden, doch niet worden afgenomen en er geen sprake is van een gebrekkige levering, zal Robuust Amsterdam binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Artikel 5.10 is dan van toepassing.
6.2 Indien ook de tweede levering niet in ontvangst wordt genomen, kan Robuust Amsterdam:- nakoming van de overeenkomst vorderen en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten bij de klant in rekening brengen (zoals aangegeven in de artikelen waaronder maar niet beperkt tot 5.10 en 6.1);
- de producten in opslag houden en de opslagkosten bij de klant in rekening brengen.
Indien de te leveren producten na de onder a of b bedoelde situatie nog niet door de klant zijn afgenomen, kan Robuust Amsterdam de overeenkomst als geannuleerd beschouwen conform de regeling in artikel 9. Naast de annuleringskosten kan Robuust Amsterdam de gemaakte opslagkosten aan de klant in rekening brengen (op basis van de afmetingen van het meubel, naar boven afgerond op de volle kalendermaand).
6.3 Indien de producten door de klant zijn betaald, zal Robuust Amsterdam de producten maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht.
6.4 Indien de klant na drie maanden nog steeds niet heeft afgenomen, wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en kan Robuust Amsterdam, naast de in artikel 9 genoemde annuleringskosten, redelijke interne of externe opslagkosten in rekening brengen.
6.5 De klant kan met Robuust Amsterdam ook uitdrukkelijk een langere opslagtermijn overeenkomen; de kosten hiervan zijn voor rekening van de klant.
6.6 Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt gedekt door de verzekering van het opslagbedrijf of door Robuust Amsterdam.

Artikel 7. Vervoer, schade bij aflevering en klachtrecht/ klachtplicht

7.1 Het vervoer van de producten binnen Nederland is in beginsel bij de prijs inbegrepen, tenzij iets anders is overeengekomen.
7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of schade aan eigendommen van de klant, veroorzaakt door (medewerkers van) Robuust Amsterdam, dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Robuust Amsterdam. Dit dient tijdig en schriftelijk te geschieden (onder vermelding van ordernummer/factuurnummer, naam- en adresgegevens en indien mogelijk inclusief fotografisch bewijs), bij voorkeur door het sturen van een e-mail naar order@robuustamsterdam.nl of anders door het sturen van de informatie naar het op de factuur vermelde postadres.
7.3 Indien bij aflevering schade aan het geleverde of aan eigendommen van de klant wordt geconstateerd, dient de klant dit op de afleverbon te vermelden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om schade te constateren, zal de afnemer dit op de afleverbon vermelden. De klant dient eventuele zichtbare schade uiterlijk binnen twee werkdagen aan Robuust Amsterdam te melden. Indien Robuust Amsterdam binnen veertien dagen na aflevering geen melding heeft ontvangen van andere (niet zichtbare) schade, wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn afgeleverd en/of dat er door Robuust Amsterdam geen schade is toegebracht aan eigendommen van de afnemer.
7.4 Indien de afnemer zelf voor het transport zorgdraagt, dient hij na aflevering doch voor het transport, voor zover mogelijk, te controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.
7.5 In geval van schade dient de afnemer Robuust Amsterdam of de door Robuust Amsterdam ingeschakelde dienst in de gelegenheid te stellen de schade te inspecteren en vast te stellen. De afnemer zal tevens meewerken aan de aflevering van het ontbrekende, aan herstel van het geleverde of aan vervanging daarvan door of namens Robuust Amsterdam overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden. De zakelijke klant kan geen vervanging eisen indien de afwijking van de overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen. In het geval van consumenten is Robuust Amsterdam niet verplicht tot herstel of vervanging van het geleverde indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van Robuust Amsterdam kan worden gevergd.
7.6 Klachten van consumenten die pas na de levering tijdens het gebruik ontstaan, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking, schriftelijk aan Robuust Amsterdam te worden gemeld.
7.7 Het geleverde product wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en derhalve geen gebreken te vertonen die het gevolg zijn van normaal gebruik in de volgende gevallen:
- een kleurverschil in meubelen met dezelfde afwerking doordat de meubelen door verschillende fabrikanten zijn geproduceerd of op verschillende tijdstippen zijn besteld, ook bij nabestellingen van eerder aangeschafte identieke meubelen;
- hout/bamboe trekt krom door zijn intrinsieke eigenschappen;
- meubelen die van oud hout of bamboe zijn gemaakt of een uitgesproken rustiek karakter hebben. De knoesten zijn niet opgevuld en de golving in het houtoppervlak is niet gladgestreken. Tussen de verschillende delen van het meubel kunnen duidelijke kleurverschillen te zien zijn.
- afwijkingen in het model of de kleur bij meubelen die geheel of gedeeltelijk uit massief hout of bamboe zijn vervaardigd, doordat zij op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd. Meubelen van gedeeltelijk massief hout bestaan uit massief houten en gefineerde delen, zodat kleurverschillen kunnen optreden. Ze kunnen kromtrekken als gevolg van warmte of luchtvochtigheid. Het krimpen en barsten van het hout hoort bij het karakter van het product.
7.8 Bij het niet tijdig indienen van de klacht verliest de klant zijn rechten op dit gebied.

Artikel 8. Betaling

8.1 Robuust Amsterdam is te allen tijde gerechtigd gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.
8.2 De algemene voorwaarde voor betaling is betaling vóór levering (contant of per kaart of bankoverschrijving). De klant kan er ook voor zorgen dat het bedrag voor levering reeds is bijgeschreven op de bankrekening van Robuust Amsterdam.
8.3 Indien levering van een product of dienst op krediet plaatsvindt, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien dagen na ontvangst te geschieden, zonder dat de klant recht heeft op enige korting of verrekeningsregeling.
8.4 Indien de klant niet tijdig en volledig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Robuust Amsterdam zal echter na het verstrijken van de betalingstermijn de klant een betalingsherinnering sturen.
Robuust Amsterdam zal de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering alsnog in de gelegenheid stellen te betalen en zal daarbij aangeven wat de gevolgen zijn indien de klant dit nalaat.
8.5 Na deze nadere termijn kan Robuust Amsterdam zonder nadere aankondiging overgaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. De hieraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht conform het "Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten".
8.6 Robuust Amsterdam kan aan consumenten de wettelijke rente in rekening brengen indien na de in artikel 8.4 genoemde termijn van veertien dagen nog steeds niet is betaald.
De rente kan in rekening worden gebracht vanaf de in artikel 8.3 genoemde termijn totdat alles is voldaan. Bij zakelijke klanten kan Robuust Amsterdam na de in artikel 8.3 genoemde termijn de wettelijke handelsrente in rekening brengen.

Opschorting betalingsverplichting
8.7 In geval van een klacht kan de klant slechts betaling achterhouden van dat gedeelte van het factuurbedrag dat betrekking heeft op de inhoud en strekking van de klacht. Robuust Amsterdam is niet gerechtigd tot invordering van dit gedeelte van het factuurbedrag indien er sprake is van gegronde klachten. Het overige deel van de koopprijs dient door de klant binnen de betalingstermijn te worden voldaan.

Artikel 9. Wijziging of annulering van de bestelling

9.1 Zodra Robuust Amsterdam de bestelling (van een op maat gemaakt product) heeft bevestigd, kan de klant de bestelling kosteloos annuleren binnen vijf werkdagen na de besteldatum. Daarna kan de klant de bestelling alleen nog wijzigen of annuleren met toestemming van Robuust Amsterdam. Indien Robuust Amsterdam als gevolg van de wijziging of annulering reeds kosten heeft gemaakt of moet maken, is Robuust Amsterdam gerechtigd deze aan de klant in rekening te brengen.

In dergelijke gevallen geldt het volgende systeem:
- Annulering binnen de aangegeven leveringstermijn, zonder aanmelding van levering door Robuust Amsterdam : 30% van het orderbedrag;
- Annulering na aanmelding van levering door Robuust Amsterdam : 50% van het orderbedrag;
- Annulering na levering: 50% van het totale orderbedrag vermeerderd met de kosten voor het bezorgen en ophalen van de producten.

9.2 De in lid 1 genoemde percentages zijn forfaitair, tenzij Robuust Amsterdam kan aantonen dat de door haar geleden schade groter is.
9.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden.
9.4 Bij een buiten de deur of op afstand gesloten overeenkomst met betrekking tot producten uit Express-voorraad hoeft de consument geen annuleringskosten te betalen indien hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals dat voor deze wijze van verkoop wettelijk en in artikel 14 is vastgelegd.

Artikel 10. Mogelijkheid van schorsing en ontbinding

10.1 Robuust Amsterdam is, naast het bepaalde in artikel 11 (overmacht) en artikel 14 (herroepingsrecht), gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn:- indien de klant in verzuim is of Robuust Amsterdam goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig en/of niet tijdig zal nakomen;
- in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
- indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Robuust Amsterdam kan worden gevergd.10.2 In de onder 10.1 genoemde gevallen worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar en is Robuust Amsterdam niet tot enige schadevergoeding gehouden. Dit laatste geldt niet in geval van ontbinding op grond van omstandigheden die niet aan de consument zijn toe te rekenen.

Artikel 11. Niet-afdwingbaarheid van de overeenkomst wegens overmacht

11.1 Indien Robuust Amsterdam ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de overmachtsituatie is geëindigd.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht worden getroffen te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere partij. De klant is in dat geval verplicht tot betaling van het reeds geleverde.
11.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Robuust Amsterdam geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Robuust Amsterdam niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 12. Naleving en garantie

12.1 De door Robuust Amsterdam te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien deze verwachtingen niet worden waargemaakt en de klant tijdig reclameert op grond van artikel 7, heeft Robuust Amsterdam de keuze het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel na ontbinding het factuurbedrag vermeerderd met de betaalde verzendkosten te restitueren dan wel een prijsreductie toe te kennen. Indien niet kan worden aangetoond dat de garantie is verleend als gevolg van gebruik dat niet overeenstemt met de bestemming, wordt de garantie verleend volgens het volgende systeem, met uitzondering van bedframes:

- Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten, zijn volledig voor rekening van Robuust Amsterdam;
- Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: Robuust Amsterdam betaalt 2/3 van de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten;
- Na twee jaar en tot drie jaar na de factuurdatum: 1/3 van de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten, komt voor rekening van Robuust Amsterdam.

Systeem rondom bedframes:
- Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten, zijn volledig voor rekening van Robuust Amsterdam;

- Eén jaar en tot vijftien jaar na factuurdatum: Robuust Amsterdam betaalt 2/3 van de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten;

- Na vijftien jaar en tot dertig jaar na de factuurdatum: 1/3 van de kosten van reparatie of vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten, komt voor rekening van Robuust Amsterdam.

12.2 Bij gebruik van het product buiten Nederland dient de klant zelf na te gaan of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar.
12.3 Indien de klant naar het buitenland is verhuisd, worden de verzendkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.
12.4 Alle informatie, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, afmetingen en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen hiervan kunnen geen reden vormen voor reclame, afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn of indien de afwijkingen technisch aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruiken.
12.5 De klant dient volgens de wet zijn schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.
12.6 Op de verkoop van een showroommodel of monsterverkoop zijn geen garantiebepalingen van toepassing; de klant aanvaardt het product uitdrukkelijk in de staat waarin het zich op het moment van de aankoop bevindt.
12.7 Geen garantie wordt gegeven in de situaties zoals omschreven in artikel 7, zoals in het geval van glas/glas meubelen, hoogglans meubelen, de aanraking van pootjes/wieltjes/pads aan de onderzijde van het product tegen de vloer van de klant en normale slijtage.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Robuust Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
- Door ondeskundig/onregelmatig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is (daaronder begrepen het verschuiven van meubelen in plaats van het optillen daarvan, waardoor de verbindingen van de meubelen verzwakken, loskomen of zelfs afbreken);
- Doordat Robuust Amsterdam is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;- Door derden die op verzoek of met instemming van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken;
- Door materialen of diensten die op verzoek of met instemming van de klant door derden worden geleverd of door de klant aan het geleverde worden bevestigd of waarmee het geleverde (niet volgens de overeenkomst) wordt behandeld;
- Door misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

13.2 De bescherming van vloeren is de verantwoordelijkheid van de klant. De klant moet eerst de onderkant van het meubel, in het bijzonder de poten/wielen/pads, controleren op correcte bevestiging en geschiktheid voor de vloer. De klant dient regelmatig het loopvlak en de bevestigingspunten van gemonteerde wielen te controleren en zo nodig te vervangen of aan te draaien.
13.3 De klant die, tegen het uitdrukkelijke advies van Robuust Amsterdam in, toch bepaalde werkzaamheden, diensten of aanpassingen/behandelingen aan producten door Robuust Amsterdam wil laten uitvoeren, is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
13.4 Alleen directe schade en schade die aan Robuust Amsterdam kan worden toegerekend komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vernietiging of zoekraken van gegevens of materialen, of verminderde opbrengst, is uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van een consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

13.5 Voor zover Robuust Amsterdam aansprakelijk is voor vergoeding van schade, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de betreffende (deel)levering betrekking heeft. Bij bestellingen met een langere verwerkingstijd dan drie maanden, wordt de hier bedoelde aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden. In alle gevallen is het bedrag van de vordering te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Robuust Amsterdam in het voorkomende geval aan Robuust Amsterdam uitkeert.

13.6 De klant vrijwaart Robuust Amsterdam voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de klant toerekenbaar is.
13.7 De in de artikelen 13.1 en 13.4 tot en met 13.6 genoemde beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Robuust Amsterdam of zijn (leidinggevende) ondergeschikten. Er kan sprake zijn van productaansprakelijkheid jegens een consument in de zin van Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

De overeenkomst
14.1 Indien de consument het aanbod van de webshop van Robuust Amsterdam langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Robuust Amsterdam langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
14.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Robuust Amsterdam passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Robuust Amsterdam passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
14.3 Robuust Amsterdam kan – indien de wet dit toelaat – onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien uit dit onderzoek een goede grond blijkt om de overeenkomst niet aan te gaan, kan Robuust Amsterdam een ​​bestelling of aanvraag gemotiveerd weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
14.4 Robuust Amsterdam zal uiterlijk op het moment van levering van het product en/of dienst de volgende informatie meesturen:
a) het Robuust Amsterdam e-mailadres waar de consument met zijn klachten terecht kan;
a) de prijs van het product of de dienst inclusief belastingen, eventuele leveringskosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract;

Herroepingsrecht bij producten uit Express voorraad
14.5 De ​​consument mag een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product uit de voorraad van Express binnen een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing op producten die door de consument op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd (zie artikel 14.22). Robuust Amsterdam kan de reden van herroeping opvragen, maar mag de consument niet verplichten tot bekendmaking daarvan.
14.6 De in artikel 14.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het voorraadproduct door of namens de consument is ontvangen, of:
a) als de consument in eenzelfde bestelling meer dan één product heeft besteld, de dag waarop het laatste product door of namens de consument uit voorraad is ontvangen. Robuust Amsterdam mag – indien hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd – een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringsvoorwaarden weigeren/
b) indien het product in meerdere zendingen of onderdelen moet worden geleverd, de dag waarop de laatste zending of onderdeel door of namens de consument is ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
14.7 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
14.8 Gaat de consument verder dan beschreven in artikel 14.7, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
14.9 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Robuust Amsterdam hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
14.10 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Robuust Amsterdam.
14.11 Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op deze melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan Robuust Amsterdam of een gemachtigde van Robuust Amsterdam.
Dit is niet nodig als Robuust Amsterdam heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft het product op tijd teruggestuurd als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.
14.12 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, voor zover mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Robuust Amsterdam verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
14.13 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
14.14 Bij een overeenkomst op afstand en een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst draagt ​​de consument de directe kosten van terugzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.
14.15 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om te beginnen met de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd, betaalt de consument de werkzaamheden die tot het moment van herroeping zijn verricht.

14.16 De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:
a) Robuust Amsterdam de consument de wettelijk verplichte informatie met betrekking tot het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het herroepingsformulier niet heeft verstrekt; of
b) de consument niet uitdrukkelijk om de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
14.17 Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Verplichtingen Robuust Amsterdam bij herroeping
14.18 Indien Robuust Amsterdam herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt hij onverwijld na ontvangst een ontvangstbevestiging.
14.19 Robuust Amsterdam vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten, uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van herroeping. Robuust Amsterdam mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen, tenzij Robuust Amsterdam het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden. Bij gedeeltelijke retournering vindt gedeeltelijke betaling plaats.
14.20 Robuust Amsterdam gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders is overeengekomen. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
14.21 Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaard levering, is Robuust Amsterdam niet gehouden tot vergoeding van de extra kosten voor de duurdere methode.

Uitsluiting van het herroepingsrecht
14.22 Robuust Amsterdam sluit de volgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
- Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a) de uitvoering van de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
b) de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Robuust Amsterdam de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
- Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die tot stand komen op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn.
- Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en die na levering zijn gebroken.
- Producten die na levering naar hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 15. Rechten van intellectuele eigendom

15.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Robuust Amsterdam aan de afnemer ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen monsters, verpakkingen, etiketten, het ontwerp, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen en ontwerpen, berusten bij Robuust Amsterdam , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

15.2 Indien en voor zover Robuust Amsterdam producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de afnemer, zoals door de afnemer verstrekte specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, garandeert de afnemer dat geen inbreuk op rechten van derden zal worden gemaakt. De afnemer vrijwaart Robuust Amsterdam tegen eventuele aanspraken van derden terzake en vergoedt Robuust Amsterdam alle in verband met dergelijke aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 16. Nederlands recht en forum van bevoegdheid

16.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de afnemer aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 In geval van geschillen is bij uitsluiting de rechter te Amsterdam bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Wijzigingen en/of toevoegingen

17.1 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. Indien Robuust Amsterdam gebruik maakt van aanvullende voorwaarden of bepalingen die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.